REGULAMIN KLUBU NA FALI

 • Niniejszy regulamin określa zasady wstępu i przebywania na terenie całego kompleksu Klubu na Fali (dalej: Klub na Fali) w skład którego wchodzi klub oraz cały teren na zewnątrz obiektu tj. Plaża na Fali i ogródek.
 • Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub na Fali, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do Klubu na Fali jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 • Osoby przebywające w Klubie na Fali zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń pracowników oraz ochrony klubu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku dla wszystkich gości oraz personelu Klubu na Fali.
 • Do klubu mają wstęp osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają ważny dowód osobisty i dokonały opłaty za wejście do lokalu. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku.
 • Do Klubu na Fali nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu.
 • W przypadku braku miejsca w klubie ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości.
 • Pracownicy Klubu na Fali mają prawo nie podać powodu, dla którego osoba trzecia nie została wpuszczona na teren obiektu.
 • Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, gazów pieprzowych i łzawiących, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także innych przedmiotów mogących mieć negatywne oddziaływanie na bezpieczeństwo gości oraz personelu Klubu Na Fali.
 • Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się w/w kontroli, Klub na Fali zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren lokalu.
 • Na terenie całego kompleksu Klubu na Fali obowiązuje zakaz wnoszenia własnych napojów bądź jedzenia bez wcześniejszych ustaleń z kierownictwem klubu.
 • Alkohol wniesiony na teren Klubu na Fali będzie konfiskowany, a gość zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 70 zł/butelka.
 • Właściciel Klubu na Fali może zakazać publikacji zdjęć i filmów zrobionych przez osoby trzecie.
 • Osoby przebywające na terenie Klubu na Fali wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas ich pobytu przez Klub Na Fali dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.
 • Opłata za wstęp do klubu nie podlega negocjacjom i nie podlega zwrotowi.
 • Rezerwacja loży w Klubie na Fali jest płatna. Loże należy opłacić i odebrać najpóźniej do godziny 23:00 w dniu imprezy. W przypadku braku opłaty lub spóźnienia się, rezerwacja jest anulowana bez zwrotu pieniędzy.
 • Godzina zamknięcia klubu jest stosownie do okoliczności ustalana przez managera Klubu na Fali.
 • Obsługa Klubu na Fali ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 • Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu na Fali przyjęte normy zachowania będą usuwane z lokalu. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa w lokalu.
 • Zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego Klub na Fali nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na jego terenie oraz na terenie przyległym na osobie lub mieniu gości wyrządzone przez pracowników ochrony. Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do osoby powodującej powstanie szkody.
 • W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie na Fali, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji.
 • Za szkody materialne wyrządzone na terenie Klubu na Fali uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 • W klubie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz innych używek.
 • Ze względów bezpieczeństwa, w miejscu przeznaczonym do tańca nie wolno: spożywać żadnych napojów, wnosić żadnych przedmiotów szklanych typu butelki, szklanki itp.
 • Zakazuje się wstępu do pomieszczeń oraz na obszary, które są przeznaczone wyłącznie dla personelu Klubu na Fali.
 • Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami
 • Zakazuje się sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa.
 • Wstęp do klubu następuję na własną odpowiedzialność każdego z gości.
 • Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogącego spowodować uszkodzenie słuchu oraz świateł mogących spowodować uszkodzenie wzroku lub powodować epilepsję. Ponadto uczestnicy mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce bądź uderzenie o elementy zabezpieczające. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego w/w zdarzeniami uczestnicy zrzekają się roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Klubu na Fali.
 • W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
 • Klub na Fali nie odpowiada za zdarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy, brak energii elektrycznej dostarczanej przez firmę zewnętrzną oraz rozpylanie gazów bojowych przez osoby trzecie i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 • Klub na Fali posiada monitoring, co jest jednoznaczne z ciągłą rejestracją obrazu całego kompleksu. Materiały z monitoringu mogą być wydawane wyłącznie Policji lub innym upoważnionym do ich pozyskiwania organom. Zapis monitoringu jest własnością Klubu na Fali.
 • Obiekt jest monitorowany wyłącznie w celach bezpieczeństwa.
 • Administratorem danych osobowych jest Klub na Fali z siedzibą w Boszkowie przy ulicy Dominickiej 12A.
 • Informacje można uzyskać:
 1. pod adresem mailowym: libertowska.m@gmail.com
 2. pod adresem pocztowym: Inspektor Danych Osobowych - Marta Grabianowska Klub na Fali - ul. Dominicka 12a 64-140 Boszkowo-Letnisko
 • Klub na Fali nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na jego terenie.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2019r. Regulamin dostępny jest w lokalu, na www.klubnafali.plwww.facebook.com/klubnafali. Na każdorazowe żądanie klienta oraz na wybranych materiałach promocyjnych Klubu na Fali.

REGULAMIN REZERWACJI LOŻY

ZASADY OGÓLNE:
 • Wszystkie miejsca siedzące w lożach są poddawane rezerwacji
 • Dokonanie rezerwacji nie jest równoznaczne z pozytywnym przejściem selekcji w klubie oraz nie ma związku z zakupieniem biletu wstępu.
 • Odbiór rezerwacji powinien nastąpić do godziny 23:00 u managera, przy kasie klubu. Po upływie tej godziny rezerwacja traci ważność i zostaje anulowana oraz odsprzedana innym zainteresowanym gościom w klubie,
 • Obowiązkiem rezerwującego jest powiadomienie o rezygnacji z rezerwacji,
 • Rezerwujący może bezpłatnie odwołać rezerwację co najmniej 2 dni przed imprezą. Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji loży w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu dwóch dni przed imprezą,
 • Klub na Fali przy ul. Dominicka 12a w Boszkowo- Letnisko zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia tancerzy / tancerek na wieczory panieńskie czy kawalerskie.
REZERWACJA LOŻY:
 • Rezerwacji loży można dokonywać online poprzez napisanie wiadomości korzystając z komunikatora "czat na żywo" na stronie www.klubnafali.pl lub poprzez napisane prywatnej wiadomości na stronie www.facebook.com/klubnafali
 • Rezerwacje loży można dokonać osobiście w klubie.
 • Rezerwacja jest możliwa 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem czasu przerw związanych z niedostępnością strony (codziennie w godzinach 10:00-22:00)
 • Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie przelewu bankowego na numer konta, który otrzymuje się od Managera Klubu po wcześniejszej informacji o dostępności loży.

REGULAMIN SZATNI KLUBU NA FALI

 • Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży wynosi 2 zł. Wydany numerek jest podstawą do wydania odzieży.
 • Za zgubienie numerka z szatni i odebranie odzieży przez osoby trzecie, które znalazły dany numerek, nie ponosimy odpowiedzialności. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę Klubu.
 • Opłata za zgubiony numerek wynosi 30 zł.
 • W przypadku zagubienia kurtki z winy obsługi Klubu (po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem) klientowi przysługuje rekompensata pieniężna w maksymalnej wysokości 200 zł.
 • Klub nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp. oraz za inne rzeczy pozostawione w rękawach, które nie zostały prawidłowo zabezpieczone.
 • Na życzenie klienta dopuszcza się przyjęcie 2 sztuk odzieży lub rzeczy na przechowanie wspólne (2 sztuki odzieży na jednym wieszaku), jednak tylko na odpowiedzialność klienta.
 • Rzeczy pozostawione w szatni i nie odebrane w dniu imprezy przechowywane są maksymalnie 7 dni.

REGULAMIN KORZYSTANIA z PLACU ZABAW

 • Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 • Plac zabaw czynny jest w godzinach od 10:00 do 21:00.
 • Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
 • Na placu zabaw jednocześnie może przebywać 5 dzieci.
 • Dzieci na placu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 • Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 • Ze sprzętu należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Zabrania się zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochyłej.
 • Na kopule wspinaczkowej jednocześnie może przebywać 2 dzieci.
 • Korzystanie z kopuły wspinaczkowej odbywać się może wyłącznie z asekuracją osoby dorosłej.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci, ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 • Użytkowanie placu zabaw odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkowników.
 • Na terenie placu zabaw zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz stosowania innych używek.
 • Na terenie placu zabaw zabrania się zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni i urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw oraz wyprowadzania psów lub innych zwierząt.
ADDRESS
KLUB NA FALI
UL. DOMINICKA 12A
64-140 BOSZKOWO-LETNISKO